ป.ม. , ทช. , ภ.ป.ร. ๕
ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
---------------------------------------------------

เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๗๓ เป็นบุตรของนายชื้น และ นางละเอียด จารุจินดา มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑ คน คือ นายขจรเดช จารุจินดา ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้ช่วยป่าไม้เขตเชียงใหม่ สมรสกับนางสาวภาวนา ชินทรารักษ์ มีบุตร ๑ คน คือ นายพลังพร จารุจินดา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๘ เริ่มการศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (พระนคร) แล้วย้ายตามบิดาซึ่งเป็นนายอำเภอไปศึกษาต่อที่จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้ศึกษาต่อโรงเรียน วัดบพิตรพิมุข สอบไล่ได้ประโยคอาชีวะศึกษาชั้นสูง แผนกภาษาต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๔๙๔ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๙๙ สำเร็จหลักสูตรวิชาการเกือกสัตว์ วิชาการสื่อสารเบื้องต้น และผู้บังคับหมวด(เหล่าม.) รุ่นที่ ๓ จากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จหลักสูตรทหารร่ม และการรบพิเศษ รุ่นที่ ๙ จากโรงเรียนทหารร่มและการรบพิเศษ ศูนย์การทหารราบ “ค่ายเอราวัณ”

พ.ศ. ๒๕๐๓ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.๒๕๑๑ สำเร็จปริญญาโท MDPA จาก India Institute of Public Administration

พ.ศ. ๒๕๑๗ จบการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๑๑ จากโรงเรียนนายอำเภอ

พ.ศ. ๒๕๒๗ จบการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส. ชุดที่ ๑


ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการประจำกองบัญชาการ ศูนย์การทหารม้า กระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๐๐ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

พ.ศ. ๒๕๐๑ โอนเข้ารับราชการทางสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ตรี อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ตรี และปลัดอำเภอ โท ที่ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ

พ.ศ. ๒๕๐๗ ประจำกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๙ ช่วยปฏิบัติราชการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

พ.ศ. ๒๕๑๔ ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๖ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และ

นายอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้อำนวยการกอง กองป้องกันฝ่ายพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สังกัดกระทรวง มหาดไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓

ความรู้ความสามารถพิเศษ

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ความสามารถพิเศษที่ใช้ในงานราชการคือการตอกเกือกม้าทุกชนิด การใช้ร่มชูชีพกระโดดจากเครื่องบินลงสู่ภูมิประเทศที่เสี่ยงอันตรายได้อย่างปลอดภัย การใช้ภาษาต่างประเทศ และ ยังมีความสามารถด้านมวยไทย และเป็นนักกีฬา ในชีวิตส่วนตัว ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา เป็นที่รักใคร่เคารพ นับถือของหมู่ญาติ เคยได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมสายสกุลจารุจินดา จนมีปัญหาสุขภาพจึงขอเป็นเพียงที่ปรึกษาของชมรมจนวาระสุดท้ายของชีวิต

การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน ได้รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือน ที่เมือง Nagpur (นาคปุระ) ประเทศอินเดีย และศึกษาดูงานการป้องกันอัคคีภัยและการป้องกันฝ่ายพลเรือนอื่นๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนของ Japan External Trade Organization

การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

หลังจากเกษียณอายุราชการ ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา ยังคงไปมาหาสู่ญาติ เพื่อนร่วมงาน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยเสมอ จนเมื่ออายุมากขึ้นก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วย และสุดท้ายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม จนเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิริรวมอายุ ๘๕ ปี ๕ เดือน ๒๓ วัน