ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา เป็นบุตร เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร  จารุจินดา ) และคุณหญิงชอุ่ม   สุรบดินทรสุริทรฦาไชย  ( คุปตารักษ์ ) เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน พี่น้องร่วมบิดา 7 คน
การศึกษา พ.ศ. 2463 เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข จนถึง พ.ศ. 2465 สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2466 เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2471 เข้าโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ใน พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474 เข้าเรียนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จนถึง พ.ศ. 2476 สอบไล่ได้สำเร็จ 3 ภาค ได้ที่ 1 และขั้นที่ 1 ได้รับเกียรติยศเป็นเนติบัณฑิตย์ไทย
การเข้ารับราชการ เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการฝึกหัด กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2477 ลำดับตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีดังนี้
1 พฤศจิกายน 2478      อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ชั้นที่ 2
1 กันยายน 2479          อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ชั้นที่ 1
1 เมษายน 2482           อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ตรี อันดับ 3
1 มกราคม 2483          พนักงานสหกรณ์ตรี กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ – ตรีอันดับ 3
15 พฤษภาคม 2483     อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ
1 เมษายน 2484           อัยการผู้ช่วยชั้นโท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 กรกฎาคม 2484      โอนไปเป็นผู้พิพากษาในกระทรวง รับราชการศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม
12 มกราคม 2485        ช่วยราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
20 มิถุนายน 2485        รับราชการศาลแพ่ง
11 กันยายน 2485        รับราชการศาลอาญา
13 พฤษภาคม 2486     ผู้พิพากษาจังหวัดแม่สอด เป็นข้าราชการตุลาการชั้นโท
18 มิถุนายน 2490        ผู้พิพากษาจังหวัดนครสวรรค์
14 พฤษภาคม 2494     ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
1 มกราคม 2496          ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ เป็นข้าราชการตุลาการชั้นเอก
18 พฤษภาคม 2497     ผู้พิพากษาจังหวัดน่าน
23 มกราคม 2498        ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
1 มกราคม 2501                              ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข้าราชการตุลาการชั้น 1
1 มกราคม  2505                             ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
15 ตุลาคม 2508                             ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
15 ตุลาคม 2510                             พิพากษาศาลฎีกา
15 มกราคม 2512                  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
1 มกราคม 2515                               รองประธานศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2516                     ลาออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุเพราะรับราชการ                                        มานาน
     หลังออกจากราชการแล้ว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
20 กุมภาพันธ์ 2518               ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 เมษายน 2518                  ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 กันยายน 2518                  กรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
31 พฤษภาคม 2519               ตุลาการรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติ
23 มีนาคม 2520                             ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิ                                           ชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ติดต่อกัน 2 สมัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
26 พฤษภาคม 2478               เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
20 กันยายน 2484                 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
4 ธันวาคม 2491                    จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 พฤษภาคม 2493                 เหรียญบรมราชาภิเษก เงิน
4 ธันวาคม 2493                    จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 พฤษภาคม 2496                           ตติยจุลจอมเกล้า ( สืบสกุลเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย )
5 ธันวาคม 2498                    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2500                    ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2502                    เหรียญจักรพรรดิมาลา  
5 ธันวาคม 2506                    ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2508                    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2511                    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2512                    ทุติยจุลจอมเกล้า
5 ธันวาคม 2513                    ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2515                    มหาวชิรมงกุฎ
5 ธันวาคม 2519                    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ตำแหน่งพิเศษ
พ.ศ. 2500 –  เป็นกรรมการในการสอบแข่งขันวิชาการข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2501 – เป็นผู้บรรยายกฎหมายลักษณะล้มละลายและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2502 – เป็นกรรมการหน่วยวิทยาการของกระทรวงยุติธรรม
-  เป็นกรรมการสอบความรู้กฎหมายในสำนักกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา
-  เป็นผู้สอบกฎหมายลักษณะอาญาในแผนกนิติรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  เป็นผู้อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 4 และ 5
พ.ศ. 2503 – เป็นเลขานุการและกรรมการ ก.ต. ( คณะกรรมการตุลาการ )
พ.ศ. 2505 – เป็นกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- เป็นผู้สอนกฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิต
พ.ศ. 2520 – กรรมการชำระสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา  ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 17 มีนาคม 2520
นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ภายหลังจากลาออกจากราชการแล้ว ท่านยังได้อุทิศตนเพื่อการสอนกฎหมายตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งตลอดมา แม้วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ก็เปิดสอนเป็นวิทยาทานแก่บรรดาศิษย์ผู้สนใจ ซึ่งได้ติดตามมาเรียนพิเศษที่บ้านเป็นประจำ นอกจากนั้นท่านยังได้เขียนตำรากฎหมายไว้หลายเล่ม เป็นต้นว่า คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยพินัยกรรม คำอธิบายกฎหมายลักษณะล้มละลาย คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาล
ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา    มีภรรยา 2 คน
คุณหญิงกัลยา  ( จารุจินดา )     ไม่มีบุตรและธิดา
คุณส่งศรี                            มีบุตรและธิดา 2 คน
จากการทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจทำงานหลายๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นตลอดมา เป็นเหตุให้สุขภาพซึ่งไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก ทรุดโทรมลง เริ่มอาการหอบเหนื่อยเป็นครั้งคราวเวลาพูด และรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2526 เริ่มรับประทานอาหารไม่ได้ อาการทรุดลง จึงได้นำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันรุ่งขึ้น และต้องอยู่ในห้อง ไอ.ซี.ยู. มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคถุงลมในปอดโป่งพอง มีเลือดออกในทางเดินอาหารและภาวะไตวาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2526 รวมสิริอายุได้  71 ปี 5 เดือน 11 วัน

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาและเครื่องประกอบเกรียติยศ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรมสวดอภิธรรมมีกำหนด 3 วัน และได้รับพระราชทานเพลิง เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2526 ณ เมรุวัดธาตุทอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลด้วย