พระยาศรีธรรมศุภราช (เจริญ จารุจินดา) เป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (ทองจีน จารุจินดา) และคุณหญิงเย็น เพชรพิไชย (เกตุทัต) เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๐๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑ คน

          พระยาศรีธรรมศุภราช ได้ถวายตัวทำราชการเป็นมหาดเล็กเวรศักดิ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ ฝึกหัดราชการอยู่ในกรมมหาดเล็กจน พ.ศ.๒๔๒๙ เมื่อพระยาเพชรพิไชย ผู้บิดาเป็นข้าหลวงขึ้นไปประจำอยู่ประจำนครเชียงใหม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปช่วยราชการบิดา ไปประจำราชการเมืองลำพูน และได้รับพระราชทาน สัญญาบัตรเป็น นายรองพลพัน

ครั้นเสร็จราชการกลับมากรุงเทพฯ ไปรับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ๓ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็น ขุนพรหมรักษา ปลัดกรมทหารใน รับราชการอยู่ในตำแหน่งนี้ ๔ ปี

พ.ศ.๒๔๔๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ขอตัวมารับราชการในกระทรวงมหาดไทย โดยไปรับตำแหน่งปลัดเมืองสุพรรณบุรี

พ.ศ.๒๔๔๑ ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปว่าราชการเมืองชลบุรี และพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็น พระยาชลบุรานุรักษ์ ในปี พ.ศ.๒๔๔๒

พ.ศ.๒๔๔๕ ย้ายไปเป็นปลัดมณฑลนครศรีธรรมราช ช่วยราชการเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

พ.ศ.๒๔๔๙ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลกว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก แต่อยู่ได้ไม่กี่เดือน เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเจ้าพระยายมราชมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระราชดำริเห็นว่า มณฑลนครศรีธรรมราช   เป็นมณฑลใหญ่ มีราชการมากกว่ามณฑลพิษณุโลก และพระยาศรีธรรมศุภราชเข้าใจมณฑลนั้นแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ในปีเดียวกันนั้น

พ.ศ.๒๔๕๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอีสาน

          พระยาศรีธรรมศุภราช ตั้งแต่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมาโดยลำดับ จนถึงมงกุฎสยาม ชั้นที่ ๓ (มัณฑนาภรณ์) ครั้นมาถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนขึ้นเป็น พระยาศรีธรรมศุภราชบรมนารถนิตยภักดีพิริยาหะ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล ถือศักดินา ๑๐๐๐๐

          พระยาศรีธรรมศุภราช มีภรรยา ๕ คน

            - คุณจั่น               มีบุตรและธิดา ๒ คน

            - คุณหวาน           มีบุตรและธิดา ๔ คน

            - คุณหรุ่น             มีบุตร ๑ คน

            - คุณจัน               มีบุตร ๑ คน

            - คุณหญิงเล็ก (อมาตยนนท์) มีบุตรและธิดา ๙ คน

          พระยาศรีธรรมศุภราช ได้เข้ามากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ แล้วป่วยเป็นวัณโรค ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๕ รวมอายุได้ ๔๗ ปี ๘ เดือน ๗ วัน ได้รับพระราชทานโกศทรงศพเป็นเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ คราวเดียวกับ พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖