ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน (ถม จารุจินดา) เป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (ทองจีน จารุจินดา) และคุณหญิงเย็น เพชรพิไชย (เกตุทัต) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑ คน

         ตามที่ทราบ ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ถึงแก่กรรมเมื่ออายุประมาณ ๒๙ – ๓๐ กว่าปีเท่านั้น หลักฐานเท่าที่พบขณะนี้ ปรากฎว่า เป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจ่าห้าวยุทธการ ในกรมพระตำรวจขวา ถือศักดินา ๖๐๐ จากนั้นไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม

         ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน มีภรรยา ๒ คน

                        คนแรกไม่ทราบชื่อ มีบุตรธิดา ๒ คน

                        คุณจันทร์ (วรวิเศษ) มีบุตร ๑ คน

         ไม่ทราบวันเกิดและวันถึงแก่กรรม