สายที่ 3 ชั้นที่ 1
ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทธยาน   ( ถม    จารุจินดา )
มีภรรยา 3  คน มีบุตร-ธิดา  9 คน ดังนี้
+ จันทร์  (วรวิเศษ)   มีบุตร  1 คน
  1. (ช) เขียน จารุจินดา (3.2.1)
+ หม่อมราชวงศ์  เผื่อน (.............)   มี บุตร-ธิดา  6 คน
  2. (ช) เรือตรีพิศ จารุจินดา  รน (3.2.2)
  3. (ญ) แถบ จารุจินดา (3.2.3)
  4. (ช) แถว จารุจินดา (3.2.4)
  5. (ญ) ริ้ว จารุจินดา (3.2.5)
  6. (ญ) ผัน จารุจินดา (3.2.6)
  7. (ช) กองเงิน จารุจินดา (3.2.7)
+ .......................  มีบุตร-ธิดา  2 คน
  8. (ญ) น้อม จารุจินดา (3.2.8)
  9. (ช) พันโทพระสำแดง ฤทธิ์รงค์ (อั๋น  จารุจินดา) (3.2.9)

 

ชั้นที่ 2-3 ของชั้นที่ 3
(ช) เขียน จารุจินดา มีภรรยา 2 คน มี บุตร-ธิดา 5 คน 3.2.1
+  ทองคำ (รุ่งเรือง)        มีบุตร-ธิดา 2 คน
  1. (ญ) ประชุม จารุจินดา (3.3.1)
  2. (ช) บัญญัต จารุจินดา (3.3.2)
+  กิมไล้ (………....)     มีบุตร 3 คน
  3. (ช) ชรินทร จารุจินดา (3.3.3)
  4. (ช) ชลิต จารุจินดา (3.3.4)
  5. (ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา (3.3.5)
(ช) เรือตรี พิศ จารุจินดา รน.  +   บุญส่ง  (เปล่งมณี)     มี บุตร-ธิดา 9 คน 3.2.2
  1. (ช) บุญพิศ จารุจินดา (3.3.6)
  2. (ช) สุพิศ จารุจินดา (3.3.7)
  3. (ช) พันธุ์พิศ จารุจินดา (3.3.8)
  4. (ญ) เพลินพิศ จารุจินดา (3.3.9)
  5. (ญ) พวงพิศ จารุจินดา (3.3.10)
  6. (ช) พงษ์พิศ จารุจินดา (3.3.11)
  7. (ญ) เพ็ญพิศ จารุจินดา (3.3.12)
  8. (ญ) พริ้มพิศ จารุจินดา (3.3.13)
  9. (ช) พันตำรวจโท เกียรติ จารุจินดา (3.3.14)
(ญ) แถบ (จารุจินดา) + ............ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3.2.3
(ช) แถว จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  3.2.4
+ เปรมจิต (นิ่มนูนใจ)   มีบุตร 1 คน
  1. (ช) ประวิทย์ จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/1
+ ประไพ (แหทอง) มีบุตร+ธิดา 8 คน
  1. (ช) สันติ จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/2
  2. (ญ) จารุวรรณ จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/3
  3 (ช) ประพัฒน์ จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/4
  4. (ญ) ธันยนันท์ (วาสนา) จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/5
  5. (ช) ถาวร จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/6
  6. (ญ) พรทิพย์ จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/7
  7. (ช) พิทยา จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/8
  8. (ช) ปราโมทย์ จารุจินดา 3.3.(3.2.4)/9
(ญ) ผัน จารุจินดา + ลพ ทองสุวรรณ์ มีบุตร 4 คน ธิดา 3 คน 3.2.6
  1. (ช) ณรงค์ ทองสุวรรณ์  
  2. (ญ) นภา ทองสุวรรณ์  
  3. (ญ) มาลี ทองสุวรรณ์  
  4. (ช) ประเสริฐ ทองสุวรรณ์  
  5. (ญ) ปัญจมาศ ทองสุวรรณ์  
  6. (ช) วัลลภ ทองสุวรรณ์  
  7. (ช) ต่อศักดิ์ ทองสุวรรณ์  
(ญ) น้อม  จารุจินดา  +  พันตรี พระจำเริญพลรบ  (แฐม  จารุจินดา) มีบุตร 1 คน 3.2.8 ดู (2.2.2)
(ช) พันโทพระสำแดงฤทธิรงค์ (อั๋น จารุจินดา) มีภรรยา 2 คน  3.2.9
+ เศรษฐี (ทองแถม) มีธิดา 1 คน  
  1. (ญ) ศรีสะอาด จารุจินดา 3.3.(3.2.9)/1
+ เจริญ (เงินโอภาส) มีบุตร 1 คน ธิดา 4 คน
  1. (ญ) อุไรรัตน์ จารุจินดา (3.3.17)
  2. (ญ) อุษา จารุจินดา (3.3.18)
  3. (ญ) อุบลวรรณ จารุจินดา (3.3.19)
  4. (ญ) อุทัยศรี จารุจินดา (3.3.20)
  5. (ช) อาสาชาติ จารุจินดา (3.3.21)

 

ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 3
(ช) บัญญัติ จารุจินดา + สายทอง (ศิริสถิตย์)  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.2
  1. (ญ) จงกล จารุจินดา (3.4.1)
  2. (ญ) สุมาลี จารุจินดา (3.4.2)
  3. (ช) เบ็ญจางค์ จารุจินดา (3.4.3)
(ช) ชรินทร์ จารุจินดา + วชิรา (พลรัตน์) มีบุตร-ธิดา 4 คน  3.3.3
  1. (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/1
  2. (ญ) วัชรี จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/2
  3. (ญ) วริทธิ์ตา จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/3
  4. (ช) วัชระ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/4
(ช) ชลิต จารุจินดา + พูนทรัพย์ (หาญนอก) มีบุตร-ธิดา 5 คน 3.3.4
  1. (ช) บดินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  2. (ช) กิตติ จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  3. (ญ) ภันรัชสา จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  4. (ช) อัศวิน จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  5. (ช) กวิน จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
(ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา + สำรวย (......) มีบุตร-ธิดา 2 คน       3.3.5
  1.(ญ) รจเรข จารุจินดา 3.4.(3.3.5)/1
  2.(ช) ธนดล    จารุจินดา 3.4.(3.3.5)/2
(ช) บุญพิศ จารุจินดา + พิศ (สีนิลทิน) มี บุตร 2 คน 3.3.6
  1. (ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา (3.4.4)
  2. (ช) อาษา จารุจินดา (3.4.5)
(ช) สุพิศ  จารุจินดา  + ประหยัด (......)  มี บุตร - ธิดา  5 คน 3.3.7
  1. (ช) พงศ์พัฒน์ จารุจินดา (3.4.6)
  2. (ช) พฤทธิพงษ์ จารุจินดา (3.4.7)
  3. (ญ) สิริรัตน์ จารุจินดา (3.4.8)
  4. (ช) ศิวพงษ์ จารุจินดา (3.4.9)
  5. (ญ) ปิยะนุช จารุจินดา (3.4.10)
(ช) พันธุ์พิศ จารุจินดา  +   มี บุตร 2 คน 3.3.8
  1 จารุจินดา (3.4.11)
  2 จารุจินดา (3.4.12)
(ญ) เพลินพิศ (จารุจินดา) + พยุง นุชน้อมบุญ    มี บุตร-ธิดา 4 คน 3.3.9
  1. (ช) ศุภชาต นุชน้อมบุญ  
  2. (ช) เรืออากาศเอกพินิจ นุชน้อมบุญ  
  3. (ช) สยาม นุชน้อมบุญ  
  4. (ญ) อวัสดา นุชน้อมบุญ  
(ญ) พวงพิศ (จารุจินดา)   +   พันตรีจำเนียร นวมสุวรรณ  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.10
  1. (ช) จ่าสิบเอกนิพนธ์ นวมสุวรรณ  
  2. (ญ) พจนารถ นวมสุวรรณ  
  3. (ญ) พรรณ นวมสุวรรณ  
(ช) พงษ์พิศ จารุจินดา    +   จิรา (แสงนิลแจ่ม)  มี บุตร 1 คน 3.3.11
  1. (ช) กมลชัย จารุจินดา (3.4.13)
(ญ) เพ็ญพิศ (จารุจินดา) + อนันต์  นกแจ้ง  มี บุตร-ธิดา 4 คน 3.3.12
  1. (ช) เอนก นกแจ้ง  
  2. (ญ) พรพิช นกแจ้ง  
  3. (ช) อำนาจ นกแจ้ง  
  4. (ญ) พนิดา นกแจ้ง  
(ญ) พริ้มพิศ (จารุจินดา) + ร้อยเอกกัมปนาท ชังจินดา มี บุตร 1 คน 3.3.13
  1. (ช) ยุทธนา ชังจินดา  
(ช) พันตำรวจโทเกียรติ จารุจินดา    มีภรรยา 2 คน มีบุตร-ธิดา 3 คน 3.3.14
  1. (ช) จักรกริช จารุจินดา (3.4.14)
  2. (ช) กิตติ จารุจินดา (3.4.15)
  3. (ญ) ทาริกา จารุจินดา (3.4.16)
(ญ) นภา ทองสุวรรณ์ + สุวรรณ เตียวิวัฒน์ 3.3.(3.2.6)/2
(ญ) มาลี ทองสุวรรณ์ + พัลลภ ฉายระบิล 3.3.(3.2.6)/3
(ช) ประเสริฐ ทองสุวรรณ์ + ศิริพร (อินทะแสน) มีบุตร-ธิดา 2 คน  3.3.(3.2.6)/4
  1. (ช) เอกลักษณ์ ทองสุวรรณ์  
  2. (ญ) วราภรณ์ ทองสุวรรณ์  
(ช) วัลลภ ทองสุวรรณ์ + กรรณิการ์ (คุณยศยิ่ง) มีบุตรธิดา 2 คน  3.3.(3.2.6)/6
  1. (ญ) ปฐมาวดี ทองสุวรรณ์  
  2. (ช) บดินทร์ ทองสุวรรณ์  
(ญ) ศรีสะอาด (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าจรัญญา จรูญโรจน์ มีบุตร 4 คน ธิดา 3 คน  3.3.(3.2.9)/1
  1. (ญ) ม.ร.ว.จันทร์จรัส จรูญโรจน์  
  2. (ช) ม.ร.ว.นิตยศรี จรูญโรจน์  
  3. (ญ) ม.ร.ว.รพีพรรณ จรูญโรจน์  
  4. (ญ) ม.ร.ว.วรรณอำไพ จรูญโรจน์  
  5. (ช) ม.ร.ว.ดนัยนาท จรูญโรจน์  
  6. (ช) ม.ร.ว.สุชาติกุล จรูญโรจน์  
  7. (ช) ม.ร.ว.จรูญฤทธิ์ จรูญโรจน์  
(ช) ประวิทย์ จารุจินดา +  ..........(+..........) มีบุตร+ธิดา 3 คน   3.3.(3.2.4)/1
  1.(ญ) ปภัสสร จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/1
  2.(ญ) วลีรัตน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/2
  3.(ช) ถวัลย์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/3
  4.(ช) วิวัฒน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/14
(ช) สันติ จารุจินดา + กำไร (ทับสิน) มีบุตร+ธิดา 7 คน 3.3.(3.2.4)/2
  1.(ช) สุวิทย์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1
  2.(ช) กิตติกุล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/2
  3.(ญ) กอบกุล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/3
  4.(ช) สันตศิริ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/4
  5.(ช) กำพล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5
  6.(ช) ปริญญา จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6
  7.(ญ) ศศิธร จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7
(ช) ประพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน     3.3.(3.2.4)/4
+ ลำใย (มาป้อง) มีบุตร+ธิดา 4 คน
  1.(ญ) กุลณัฐฐา จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/1
  2.(ญ) อภิศรณ์ จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/2
  3.(ญ) จิตรา จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/3
  4.(ช) จตุพล จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/4
+ สุชาดา (คงกลิ่น) มีบุตร 1 คน
  1.(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5
(ญ) ธันยนันท์ (วาสนา จารุจินดา) อั๋นประเสริฐ + นพอนันต์ อั๋นประเสริฐ มีบุตร+ธิดา 3 คน 3.3.(3.2.4)/5
  1.(ช) อธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ  
  2.(ช) พีรวัส อั๋นประเสริฐ  
  3.(ญ) เกษศิรินทร์ (อั๋นประเสริฐ) เลิศบวรพิพิธ  
(ช) พิทยา จารุจินดา + กัลยาณี (คำพิชิต) มีธิดา 1 คน  3.3.(3.2.4)/8
  1.(ญ) แพรไพลิน จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/8)/1
(ญ) อุไรรัตน์  (จารุจินดา)   +   สว่าง วราลักษณ์  (ไม่มี - ผู้สืบสกุล) 3.3.17
(ญ) อุษา  (จารุจินดา) + จี้  เตมีย์  มีธิดา   1  คน 3.3.18
  1. (ญ) จิตราพร เตมีย์  (Chitraporn Loh)  
(ญ) อุบลวรรณ  (จารุจินดา)  +  สมชาย  สมานพันธ์   มีธิดา   2  คน 3.3.19
  1. (ญ) นิรชา สมานพันธ์  
  2. (ญ) ปิยนุช สมานพันธ์  
(ช) อาสาชาติ  จารุจินดา + ปิยนุช  (พงษ์จิตภักดิ์) มีธิดา  1 คน 3.3.21
  1. (ญ) ชนิดา จารุจินดา (3.4.17)

 

ชั้นที่ 4-5 สายที่ 3
(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง  3.4.1
(ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล  3.4.2
(ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา  +  ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร 1 คน 3.4.(3.3.3)/1
    1. (ช) กิจจา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.3)/1)
(ญ) วัชรี (จารุจินดา)  +  กฤษฎา มีศิริ มีบุตร 2 คน 3.4.(3.3.3)/2
    1. (ช) กฤต มีศิริ  
    2. (ช) กลวัชร มีศิริ  
(ช) วัชระ จารุจินดา  +  กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.4.(3.3.3)/4
    1. (ญ) กันติชา จารุจินดา 3.5.(3.3.3)/4)/1
    2. (ญ) กันกมล จารุจินดา 3.5.(3.3.3)/4)/2
(ช) บดินทร์ จารุจินดา + นงลักษ์ (ใยเจริญ) ไม่มีผู้สืบสกุล  3.4.(3.3.4)
(ช) กิตติ จารุจินดา + สายวลี (แฝงกระโทก) ไม่มีผู้สืบสกุล  3.4.(3.3.4)
(ช) อัศวิน จารุจินดา + บุญเอี่ยม (เขียวอร่าม) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.4)
    1. (ญ) กัญจนา จารุจินดา 3.5.(3.3.4)
(ช) กวิน จารุจินดา + ธัชมน (ศรีศักดิ์วรางกูร) มีธิดา 1 คน  3.4.(3.3.4)
    1. (ญ) กรวีร์ จารุจินดา  3.5.(3.3.4)
(ช) ธนดล จารุจินดา + เกศรินทร์ (..........) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.5)/2
    1.(ญ) วริศรา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.5)/2)/1
(ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา + ทันตแพทย์หญิง วิมลมาศ (ธาราทรัพย์) มีบุตร-ธิดา 3 คน 3.4.3
    1. (ช) ธีรศานต์ จารุจินดา (3.5.1)
    2. (ช) ธิติศร จารุจินดา (3.5.2)
    3. (ญ) ภาสิรี จารุจินดา (3.5.3)
(ช) อาษา  จารุจินดา  +  พรทิพย์ (พุฒพินิจ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 3.4.5
(ญ) ปภัสสร  จารุจินดา+วสันต์ (วงศ์เนียม) มีธิดา 2 คน    3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/1
    1.(ญ) ป่านเงิน จารุจินดา  
    2.(ญ) ปิ่นทอง จารุจินดา  
(ช) ถวัลย์  จารุจินดา+ ........ (+...........) มีบุตร 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/3
    1.(ช) ..........................     
(ช) วิวัฒน์  จารุจินดา+ ........... (+...........) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/4
    1.(ญ).........................    
(ช) สุวิทย์ จารุจินดา + จิรภัทธ (ภู่พงษ์) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1
    1.(ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา   3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/1
    2.(ช) ภาสกร จารุจินดา   3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/2

(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน

+ นุสรา (คำสอนจิก) มีบุตร 2 คน

3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5

 

 

  1.(ช) คุณานนท์ จารุจินดา   3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/1

 

  2.(ช) ภาคิน จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/2
+ ศศิธร (คงเจริญ) มีบุตร 1 คน  
                                         3.(ช) สุทัตชา       จารุจินดา  3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/3
(ช) กิตติกุล จารุจินดา + บุญช่วย (เด็ดอนันต์กุล) มีบุตร 2 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/2
    1.(ช) จิรายุ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/1
    2.(ช) บุญญฤทธิ์ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/2
(ญ) กอบกุล (จารุจินดา) + อดิศักดิ์ สุคนโธทก มีธิดา 1 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/3
    1.(ญ) กชามาศ สุคนโธทก  
(ช) สันตศิริ จารุจินดา + มณีพรรณ (บุญปั้น)  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/4
(ช)กำพล จารุจินดา  + ทิพาพร (ดีเนียม) มีบุตร+ธิดา 2 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5
    1.(ญ) กัญญาภรณ์ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5)/1
    2.(ช) พชรพล จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5)/2
(ช) ปริญญา จารุจินดา + วิราพร (สุทธนะ) มีธิดา 1 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6
    1.(ญ) ปพิณพร จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6)/1
(ญ) ศศิธร จารุจินดา +   มีธิดา 1 คน   3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7
    1.(ญ) จารุนิภา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7)/1