สายที่ 5 ชั้นที่ 1
มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีธรรมสุกราช (เจริญ  จารุจินดา)
มีภรรยา  5 คน มีบุตร-ธิดา  17 คน ดังนี้
+ จั่น (………..........)    มีบุตร-ธิดา  2 คน
  1. (ช) กิ่ง จารุจินดา (5.2.1)
  2. (ญ) ถนอม จารุจินดา (5.2.2)
+ หวาน (......……...)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  3. (ช) ร้อยตำรวจตรี ก้าน จารุจินดา (5.2.3)
  4. (ญ) เสงี่ยม จารุจินดา (5.2.4)
  5. (ญ) สงวน จารุจินดา (5.2.5)
  6. (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) (5.2.6)
+ หรุ่น (.......……….)  มีบุตร  1 คน
  7.(ช) ร.อ.ขุนจินดายุทธวิตต์ (ฤกษ์  จารุจินดา) (5.2.7)
+ จัน  (......………....)  มีบุตร  1 คน
  8. (ช) สุดใจ จารุจินดา (5.2.8)
+ คุณหญิงเล็ก (อมาตยานนท์)  มีบุตร-ธิดา  9 คน
  9. (ญ) ยุพิน จารุจินดา (5.2.9)
  10. (ช) ร.ต.ต.พัฒน์เจริญ จารุจินดา (5.2.10)
  11. (ญ) กลนิล จารุจินดา (5.2.11)
  12. (ช) การบุญ จารุจินดา  (เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์) (5.2.12)
  13. (ญ) ศิริลักษณ์ จารุจินดา (5.2.13)
  14. (ญ) จรัสศรี จารุจินดา (5.2.14)
  15. (ช) จารึก จารุจินดา (5.2.15)
  16. (ญ) บัวบุญเกิด จารุจินดา (5.2.16)
  17. (ช) เฉิดฤทธิ์เจริญ  จารุจินดา (5.2.17)

 

ชั้นที่ 2-3 ของสายที่ 5
(ช) กิ่ง  จารุจินดา  +  ละออ (....……………)         (ไม่มีข้อมูล) 5.2.1
(ช) ร้อยตำรวจตรีก้าน  จารุจินดา  + ...........  มีบุตร 1 คน 5.2.3
  1. ร้อยตรีพยุง จารุจินดา (5.3.1)
(ญ) เสงี่ยม (จารุจินดา) + หลวงประกฤติกรณีย์ (วาเรศร์ หงสไกร) มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.2.4
  1. (ญ) ลำยอง หงสไกร  
  2. (ช) สุข หงสไกร  
  3. (ช) พูลศรี หงสไกร  
(ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) มีภรรยา 2 คน มีบุตร-ธิดา 4 คน 5.2.6
+ ปรุง (โรจนหัสดิน)  มีบุตร-ธิดา  3 คน
  1. (ญ) รานี จารุจินดา (5.3.2)
  2. (ช) ปรีดา จารุจินดา (5.3.3)
  3. (ช) จารุ จารุจินดา (5.3.4)
+ น้อม (ณ สงขลา)  มีบุตร 1 คน
  4. (ช) จุมพล จารุจินดา (5.3.5)
(ช) ร้อยเอก ขุนจินดายุทธวิตต์ (ฤกษ์  จารุจินดา) + น้อม (.......)  มีบุตร-ธิดา  5 คน 5.2.7
  1. (ช) พูลฤทธิ์ จารุจินดา (5.3.6)
  2. (ญ) บุษบง จารุจินดา (5.3.7)
  3. (ญ) เรณู จารุจินดา (5.3.8)
  4. (ญ) อุบล จารุจินดา (5.3.9)
  5. (ช) ฤทัย จารุจินดา (5.3.10)
(ช) สุดใจ  จารุจินดา   +   ช้อย (บุญศิริ)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 5.2.8
  1. (ญ) อัมพร จารุจินดา (5.3.11)
  2. (ช) ทนุก จารุจินดา (5.3.12)
(ช) ร้อยตำรวจตรีพัฒน์เจริญ  จารุจินดา  มีภรรยา 2 คน   มีบุตร-ธิดา 10 คน 5.2.10
+ สายหยุด (ปริก  เหลี่ยมทอง)    มีบุตร-ธิดา  8 คน
  1. (ช) พาศรี จารุจินดา (5.3.13)
  2. (ญ) อรอนงค์            จารุจินดา (5.3.14)
  3. (ญ) จงรักษ์ จารุจินดา (5.3.15)
  4. (ญ) สุพัตรา จารุจินดา (5.3.16)
  5. (ช) ธาตรี จารุจินดา (5.3.17)
  6. (ช) ร.ต.อ. มานิตย์ จารุจินดา (5.3.18)
  7. (ญ) รัมย์ภา จารุจินดา  (5.3.19)
  8. (ช) สุพจน์ จารุจินดา (5.3.20)
+ ลัดดา  (ศรีโพภาคย์)  มีบุตร-ธิดา  2 คน
  9. (ญ) นวลลออ                         จารุจินดา (5.3.21)
  10.(ช) เรืออากาศเอก พิถีชาญ  จารุจินดา (5.3.22)
(ญ) หม่อมกลนิล  ( กลนิล  จารุจินดา )   +   หม่อมเจ้าประสิทธิ์ศักดิ์ เกษมสันต์ มีโอรส  1 องค์ 5.2.11
  1. (ช) ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ประณีต    เกษมสันต์    +    สมใจ   จุลนิมิ  
(ช) เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ (การบุญ  จารุจินดา)  +  พิมพา   จารุจินดา 5.2.12 ดู (4.2.8)
(ญ) ศิริลักษณ์ (จารุจินดา) + ขุนบำรุงรัตนบุรี (กุหลาบ  จูฑะพุทธิ)  มีบุตร-ธิดา  6 คน 5.2.13
  1. (ญ) กัทลี จูฑะพุทธิ  
  2. (ช) ชวลิต จูฑะพุทธิ      +  โสภา         แพทย์สมาน  
  3. (ช) ปฏิภาน จูฑะพุทธิ      +  จำนรรจา   อุนนานนท์  
  4. (ช) พลเรือโท ศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ ร.น.+  ลำนำ        นีร์ปัทมะ  
  5. (ช) ปิยะทัศน์ จูฑะพุทธิ      +  ภรณี          จงวัฒนา  
  6. (ญ) ดร.จารุณี จูฑะพุทธิ      +  ดร.อิศรา    วงศ์ข้าหลวง  
(ญ) จรัสศรี (จารุจินดา)   +   นาวาตรี หลวงตรณีณัติการ ร.น.  (ต่า  กาญจนะจูฑะ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 5.2.14
(ช) จารึก  จารุจินดา + สอางค์  (อินทาปัจ)  มีบุตร  2 คน 5.2.15
  1. (ช) นาวาอากาศโทจีระ จารุจินดา (5.3.23)
  2. (ช) พลโท เผด็จ จารุจินดา (5.3.24)
(ญ) บัวบุญเกิด  (จารุจินดา) + นาวาโท พระประยุทธชลบุรี ร.น.(แป๊ะ  วีราสา) มีบุตร-ธิดา  5 คน 5.2.16
  1. (ญ) สมศรี                 วีราสา  
  2. (ญ) สมทรง              วีราสา  
  3. (ญ) สารศรี               วีราสา  
  4. (ช) พลเรือตรีวัฒนพงศ์   วีราสา  
  5. (ญ) ปราณี                 วีราสา  
(ช) เฉิดฤทธิ์เจริญ   จารุจินดา + ทรัพย์ (สนธิสุทธิ์)  มีธิดา  1 คน 5.2.17
  1. (ญ) วาณี                จารุจินดา (5.3.25)

 

ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 5
(ช) ร้อยตรีพยุง  จารุจินดา + นางจำรัส  (วรรณบวร) มีบุตร-ธิดา  6 คน 5.3.1
  1.(ช) จินดา จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/1
  2.(ญ) จรัสศร จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/2
  3.(ช) สมศักดิ์ จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/3
  4.(ช) สมพร จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/4
  5.(ญ) ลัดดา คงพล(จารุจินดา) 5.4.(5.3.1)/5
  6.(ญ) อุษา ชละมณี(จารุจินดา) 5.4.(5.3.1)/6
(ญ) รานี  (จารุจินดา) + ศจ.สุข หงสไกร  มีบุตร  1 คน 5.3.2
  1. (ช) ศุภชัย หงสไกร  
(ช) จารุ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  5.3.4
+                        มีบุตร-ธิดา 8 คน  
+ จัด เอียดนุ้ย         มีบุตร-ธิดา 2 คน  
  1. (ช) รวีพันธ์ จารุจินดา  5.4 (5.3.4)/1
  2. (ญ) ศิรินทร์ทิพย์ จารุจินดา  5.4 (5.3.4)/2
(ช) จุมพล  จารุจินดา  +  สุพัณณี  (ณ สงขลา)  มีบุตร-ธิดา  5 คน 5.3.5
  1. (ช)พันเอกสุรพัฒน์ จารุจินดา 5.4.1
  2. (ช) สัจจพงศ์ จารุจินดา 5.4.2
  3. (ญ) ฉัตรแก้ว จารุจินดา 5.4.3
  4. (ช) ธีรศักดิ์ จารุจินดา 5.4.4
  5. (ช) นวพล จารุจินดา 5.4.5
(ช) พูลฤทธิ์  จารุจินดา   มีภรรยา  2 คน  บุตร-ธิดา  5  คน 5.3.6
+ ชุ่ม (……….........)  มีบุตร  1 คน
                                      1. (ช) กฤษณ์ จารุจินดา  5.4.6
+ สมสุข (ดวงแข)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  2. (ญ) ร้อยเอกหญิง สมฤดี จารุจินดา 5.4.7
  3. (ญ) เพ็ญศิริ จารุจินดา 5.4.8
  4. (ช) พูลสุข จารุจินดา 5.4.9
  5. (ช) สมภพ จารุจินดา 5.4.10
(ญ) บุษบง (จารุจินดา) + สิน   สายแจ้ง   มีธิดา  1 คน 5.3.7
  1. (ญ) ดวงสมร จารุจินดา 5.4.11
(ญ) เรณู  (จารุจินดา) + หม่อมหลวงธนู  สนิทวงศ์  มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.3.8
  1. (ญ) ธัญญา สนิทวงศ์   ณ   อยุธยา  
  2. (ญ) กรรณิการ์ สนิทวงศ์   ณ   อยุธยา  
  3. (ช) ธนวัฒน์ สนิทวงศ์   ณ   อยุธยา  
(ญ) อุบล (จารุจินดา) + ประมุข  จุลินทร  มีบุตร-ธิดา  4 คน 5.3.9
  1. (ช) ร้อยตำรวจเอก ปฏิเวธ จุลินทร  
  2. (ญ) ศิริพร จุลินทร  
  3. (ญ) มธุรส จุลินทร  
  4. (ญ) สาวิตรี จุลินทร  
(ช) ฤทัย  จารุจินดา + อัมพวัน   (นวลสกุล)  มีธิดา  1 คน 5.3.10
  1. (ญ) โสมอุษา จารุจินดา (5.4.12)
(ญ) อัมพร  (จารุจินดา)   +   พันโทสนั่น    ศิริเดช (ไม่มีข้อมูล) 5.3.11
(ช) ทนุก  จารุจินดา + สมจิตต์  (สนธิรัตน์)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.3.12
  1. (ญ) ศจีพรรณี จารุจินดา (5.4.13)
  2. (ช) วรสิฐ จารุจินดา (5.4.14)
  3. (ญ) อรุณี จารุจินดา (5.4.15)
(ช) พาศรี  จารุจินดา  + ทองใบ  (พลภักดี)  มีบุตร-ธิดา  6 คน 5.3.13
  1. (ช) เจริญรัตน์ จารุจินดา (5.4.16)
  2. (ช) ชรินทร์ จารุจินดา (5.4.17)
  3. (ญ) จินตนา จารุจินดา (5.4.18)
  4. (ช) ชายณรงค์ จารุจินดา (5.4.19)
  5. (ญ) วิภาวดี จารุจินดา (5.4.20)
  6. (ญ) ณัฐกานต์ จารุจินดา (5.4.21)
(ญ) อรอนงค์ (จารุจินดา) + จ่าสิบตำรวจวิวัฒน์  จันทรชมภู  มีบุตร-ธิดา  6 คน 5.3.14
  1. (ญ) ตวงพร จันทรชมภู  
  2. (ญ) สายใจ จันทรชมภู  
  3. (ช) ชัยวัฒน์ จันทรชมภู  
  4. (ช) ร.ต.ต. ชิณภัทร์ จันทรชมภู  
  5. (ช) จ.ส.ต.ทนงศักดิ์ จันทรชมภู  
  6. (ญ) ทิพธัญญา จันทรชมภู  
(ญ) จงรักษ์  (จารุจินดา)   +   สิบตำรวจโทถนม สาระวงษ์ มีบุตร  4 คน (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) 5.3.15
(ญ) สุพัตรา  (จารุจินดา)   +  ร้อยตำรวจเอกเฉลย  ศรีจันทรา  มีบุตร-ธิดา  5 คน 5.3.16
  1. (ญ) สลักจิต ศรีจันทรา  
  2. (ช) สลิน ศรีจันทรา  
  3. (ญ) ชลาริน ศรีจันทรา  
  4. (ช) เสกสรร ศรีจันทรา  
  5. (ช) ภาสกร ศรีจันทรา  
(ช) ธาตรี  จารุจินดา  +  สวัสดิ์ (เดชภูมี )มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.3.17
  1.(ช) ธวัชชัย จารุจินดา (5.4.22)
  2.(ญ) สุภาภรณ์ จารุจินดา (5.4.23)
  3.(ญ) พัชรินทร์ จารุจินดา (5.4.24)
(ช) ร้อยตำรวจเอก มานิตย์  จารุจินดา  +  อัมพร  (......………...) มีบุตร-ธิดา 6 คน 5.3.18
  1   (5.4.25)
  2   (5.4.26)
  3   (5.4.27)
  4   (5.4.28)
  5   (5.4.29)
  6   (5.4.30)
+ สุทัศน์ บุญโยดม มีบุตร-ธิดา 2 คน  
  1. (ช) ชัยวัฒน์ จารุจินดา 5.4.(5.3.18)
  2. (ญ) รัชนีย์ จารุจินดา 5.4.(5.3.18)
(ญ) รัมย์ภา  (จารุจินดา)    +    อาคม    ศิริสัมพันธุ์  มีธิดา 4 คน 5.3.19
  1. (ญ) อาภรณ์ ศิริสัมพันธ์  
  2. (ญ) ภรณี ศิริสัมพันธ์  
  3. (ญ) สุภีพันธ์ ศิริสัมพันธ์  
  4. (ญ) วรรณิดา ศิริสัมพันธ์  
(ญ) นวลลออ  (จารุจินดา) + สกล  วนาพรห์ม มีธิดา  3 คน 5.3.21
  1. (ญ) นิชาสิริ วนาพรห์ม  
  2. (ญ) กรองทอง  วนาพรห์ม  
  3. (ญ) สิริรัตน์ วนาพรห์ม  
(ช) เรืออากาศเอกพิถีชาญ  จารุจินดา   +   ปราณี  (........) มีบุตร  1 คน 5.3.22
  1. (ช) ศุภนิจ จารุจินดา (5.4.31)
(ช) ปิยะทัศน์ จูฑะพุทธิ + ภรณี (จงวัฒนา) มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.3.(5.2.13)
  1. (ช) ภาณุ จูฑะพุทธิ + เฉลิมวรรณ (สุธีสุนทรธรรม)  
  2. (ญ) มุฑริกา จูฑะพุทธิ  
  3. (ญ) ธาริณี จูฑะพุทธิ  
(ช) นาวาอากาศโทจีระ   จารุจินดา  +  อุทัยวรรณ  (อุดมสิทธิ์) มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.3.23
  1. (ช) จักรภพ จารุจินดา (5.4.32)
  2. (ช) มานพ จารุจินดา (5.4.33)
  3. (ญ) รัชฎาวรรณ จารุจินดา (5.4.34)
(ญ) วาณี  (จารุจินดา)   +   พันเอกพิเชษฐ์ ถาวรฉันท์ มีบุตร-ธิดา  4 คน 5.3.25
  1. (ช) ทศพล ถาวรฉันท์  
  2. (ญ) ฝนทอง ถาวรฉันท์  
  3. (ญ) ฐิติกร ถาวรฉันท์  
  4. (ช) ร้อยตำรวจตรี  ณัฐวร ถาวรฉันท์  

 

ชั้นที่ 4-5 ของสายที่ 5
(ช) จินดา จารุจินดา + จรรยาพร (        ) มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.4.(5.3.1)/1
  1.(ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา 5.5
  2.(ญ) ปพจณิกชา ทองย้อย 5.5
   
(ช) สมศักดิ์ จารุจินดา + ประทุม (ไกรเทพ) มีบุุตร-ธิดา 3 คน 5.4.(5.3.1)/3
  1. (ญ) พนิดา (อิงอร) จารุจินดา 5.5
  2. (ญ) นิตยา (อ้อย) จารุจินดา 5.5
  3. (ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา 5.5
   
       
   
   
(ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  +  รัชนี (ผุดผ่อง)  มีบุตร  1 คน 5.4.1
  1. (ช) รัชศักดิ์ จารุจินดา (5.5.1)
(ช) สัจจพงศ์ จารุจินดา    +    มรกต (เมฆมุกดา) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 5.4.2
(ญ) ฉัตรแก้ว จารุจินดา + ทวี กิตติสุวรรณ มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.4.3
  1.(ญ) นันท์นภัส กิตติสุวรรณ  
  2.(ช) พันธวิศ กิตติสุวรรณ  
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา มีภรรยา 3 คน มีบุตร-ธิดา 5 คน 5.4.6
    + ประไพศรี  มีบุตร 1 คน    
  1.(ช) สถาปนา  จารุจินดา 5.5.2
    + มลิจันทร์ แวงวรรณ มีบุตร 1 คน    
  2.(ช) รุ่งระวี จารุจินดา  
    + พัชนุช มีบุตร 3 คน    
  3.(ช) พันธุ์เทพ จารุจินดา  
  4.(ญ) พรรณจิรา จารุจินดา  
  5.(ญ) พิชญาวี จารุจินดา  
(ญ) ร้อยเอก หญิง สมฤดี  (จารุจินดา)  +  ร้อยเอกนายแพทย์ธาดา   ธัญยปาลิต 5.4.7
(ช) วรสิฐ   จารุจินดา + นริศรา  (........) มีบุตร 1 คน 5.4.14
  1. (ช) อิทธิภพ จารุจินดา (5.5.3)
(ช) เจริญรัตน์  จารุจินดา  +  ทัดทรวง  (....…..…...)มีธิดา  2 คน 5.4.16
  1. (ญ) พิมพ์ประไพ จารุจินดา (5.5.4)
  2. (ญ) ทัศนีย์ จารุจินดา (5.5.5)
(ช) ชรินทร์  จารุจินดา  +  นาง  (……………........)        มีธิดา  2 คน 5.4.17
  1. (ญ) วิลาวัณย์ จารุจินดา (5.5.6)
  2. (ญ) พิมพ์ชนก จารุจินดา (5.5.7)
(ช) ชายณรงค์  จารุจินดา  +  บังอร  (บุญอ้วน) มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.4.19
  1. (ญ) ชุติมาพร จารุจินดา (5.5.8)
  2. (ญ) ชุลีพร จารุจินดา (5.5.9)
  3. (ช) เจริญชัย จารุจินดา (5.5.10)
(ญ) วิภาวดี  จารุจินดา (หย่ากับสามี )   มีธิดา  2 คน 5.4.20
  1. (ญ) ประภาพร แป้นสุวรรณ์  
  2. (ญ) ปิยะวด แป้นสุวรรณ์  
(ญ) ณัฐกานต์  (จารุจินดา)  +  สัมฤทธิ์   เวียงนนท์  มีบุตร 2 คน 5.4.21
  1. (ช) ณัฐสิทธิ์ จารุจินดา  
  2. (ช) วัชริศ เวียงนนท์  
(ช) ธวัชชัย จารุจินดา + จรูญ   มีบุตร 2 คน   5.4.22
  1. (ช) จิระพงษ์ จารุจินดา (5.5.11)
  2. (ช) พัฒษ์พงษ์ จารุจินดา (5.5.12)
(ญ) สุภาภรณ์ (จารุจินดา) + บุญทัน หอมดี   มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.4.23
  1 (ช) ทินภัทร หอมดี  
  2. (ญ) ขจรจิตร หอมดี  
  3 (ช) ศุภชัย หอมดี  
(ญ) พัชรินทร์ จารุจินดา  + นุกูล ไพรีรณ   มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.4.24
  1 (ญ) พัชราภรณ์ ไพรีรณ  
  2 (ช) ทินกร ไพรีรณ  
  3 (ญ) พรทิพย์ ไพรีรณ  
 (ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา + วัลลภา จงจิตต์ มีบุตร-ธิดา 3 คน  5.5
  1 (ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา 5.6
  2 (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา 5.6 
  3 (ช) ต่อทรัพย์ จารุจินดา 5.6 
   
(ญ) พนิดา (จารุจินดา) + ประกาศ กล้าหาญ มีธิดา 1 คน     5.5
  1 (ญ) นัฐพร กล้าหาญ 5.6
(ญ) นิตยา จารุจินดา + พิษณุ บุญปาล มีบุตร-ธิดา 2 คน     5.5
  1 (ญ) ธัญชนก จารุจินดา 5.6
  1 (ช) ซูกัส  บุญปาล 5.6
(ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา + บุปผา (ศรีไทย) มีบุตร 1 คน     5.5
  1 (ช) วรวุฒิ จารุจินดา 5.6
   
(ช) สถาปนา จารุจินดา 5.5.2
      + ลักษิกา (...........) มีบุตร-ธิดา 2 คน  
  1 (ญ) รัตนภรณ์ จารุจินดา (5.6.(5.5.2)/1)
  2. (ช) เบญจภาคี จารุจินดา (5.6.(5.5.2)/2)
      + พรพิมล (..........)